LT  EN  RU

AkcijaAkcijos „RASA GERIAUSIA DOVANA“ taisyklės

 
 
1.     ORGANIZATORIUS
UAB „Druskininkų Rasa“, įmonės kodas 252143350, juridinis adresas Baravykų g. 3, Druskininkai, LT-54477 (toliau – Organizatorius), vykdo akciją „RASA GERIAUSIA DOVANA“ (toliau – Akcija), kuri yra vykdoma pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Organizatorius turi teisę papildyti arba keisti šias Taisykles iš anksto, apie tai pranešdamas visuomenei internetinėje svetainėje www.rasa.lt.
 
2.     AKCIJA
2.1. Akcijos trukmė:
Akcija vyksta nuo 2016 m. rugpjūčio 1 dienos iki 2017 m. balandžio 30 dienos (imtinai). KLIENTŲ PAGEIDAVIMU AKCIJA PRATĘSIAMA IKI 2017m. rugsėjo 30d.
2.2. Akcijos vieta:
Lietuvos Respublikos teritorija.
2.3. Akcijoje dalyvauja:
2.3.1.     Asmenys, Akcijos metu įsigiję bet kurį iš šių "RASA" vandens produktų, pažymėtų specialiu Forum Cinemas logotipu ant kamštelio  (toliau – Akcijos produktai):

„Rasa“ natūralus mineralinis vanduo gazuotas 2L„Rasa“ natūralus mineralinis vanduo negazuotas 2L

   

„Rasa“ natūralus mineralinis vanduo silpnai gazuotas 2L„Rasa“ citrinų skonio stalo vanduo gazuotas 2L2.1.1.     Akcijos produktai yra visi 2.3.1 punkte išvardinti produktai su specialiu kamšteliu pažymėtu Forum cinemas logotipu.
2.1.2.     Akcijos produktų kamšteliai yra oranžinės spalvos. Akcijos produkto kamštelio bei jo žymėjimo pavyzdys:2.4. Akcijos dalyviai:
2.4.1.    Akcijos dalyvis – ne jaunesnis nei 18 metų asmuo, turintis teisę dalyvauti Akcijoje, įsigijęs Akcijos produktus bei atsiuntęs jų kamštelius, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir gyvenantis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jaunesni nei 18 metų asmenys, norintys dalyvauti akcijoje turi pateikti tėvų ar globėjų sutikimą.
2.4.2.    Akcijoje negali dalyvauti UAB „Druskininkų Rasa“, UAB "Forum Cinemas“ darbuotojai bei jų šeimos nariai, taip pat kiti asmenys bei jų šeimos nariai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai buvo įdarbinti teikti paslaugas, susijusias su šia akcija.
 
2.5. Kaip dalyvauti Akcijoje:
2.5.1.    Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, turi įsigyti bet kuriuos iš Taisyklių 2.3.1. punkte nurodytų Akcijos produktų, rinkti Akcijos produktų kamštelius ir
Surinkus 25 Akcijos kamštelius (toliau – Akcijos kamštelių rinkinys), juos iškeisti į Prizą:
·         6,5 eur. vertės kino bilietą apsilankyti kino teatre Forum Cinemas.
 
2.5.2.   Vienas Akcijos dalyvis gali siųsti ne daugiau kaip 6 Akcijos kamštelių rinkinius per visą Akcijos galiojimo laikotarpį.
2.5.3.   Akcijos kamštelių rinkinį gali sudaryti bet kurių rūšių Akcijos produktų kamšteliai. Jie yra vienodi, oranžiniai, ženklinti Forum Cinemas logotipu ir specialiu gamykliniu žymėjimu.
 
2.6. Prizai:
2.6.1.   Akcijos dalyviai, pateikę Akcijos kamštelių rinkinį ir duomenis, nurodytus Taisyklių 2.7.1.1. punkte, turi teisę iškeisti jį į Prizą:
6,5 eur. vertės kino bilietą apsilankyti kino teatre Forum Cinemas. Bilietas galioja kino teatruose Forum Cinemas, esančiuose šiais adresais: (Savanorių pr. 7, Vilnius, Ozo g. 25, Vilnius, Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas, Taikos pr. 61, Klaipėda, Aido g. 8, Šiauliai, Klaipėdos g. 143a, Panevėžys)
 
2.6.2. Akcijos Prizų skaičius ribotas.
 
2.7. Prizų gavimas:

2.7.1.  Prizų atsiėmimas:
2.7.1.1. Akcijos dalyvis, norėdamas atsiimti Prizą, turi išsiųsti Akcijos kamštelių rinkinį, registruotu laišku Lietuvos paštu. Prizai Akcijos dalyviui pateikiami tik Akcijos dalyvio nurodytu elektroniniu paštu arba registruotu paštu, Akcijos dalyvio nurodytu adresu.
 
Akcijos kamštelių rinkinįai turi būti siunčiami registruotu laišku Lietuvos paštu Organizatoriui adresu: UAB „Druskininkų Rasa“, Krašto g. 37, Neveronys, LT-54477 Kauno raj. 
Laiške Akcijos dalyvis būtinai turi nurodyti žemiau pateiktą informaciją:
·         VARDĄ
·         PAVARDĘ
·         AMŽIŲ
·         ADRESĄ
·         TELEFONO NUMERĮ
·         ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESĄ
·         PRIZO GAVIMO BŪDĄ – ELEKTRONINIU AR REGISTRUOTU PAŠTU.
 
Akcijos dalyvio duomenų forma, kuri gali būti pridedama prie siunčiamų kamštelių, parsisiuntimui. Ši forma nėra privaloma, Akcijos dalyvis turi teisę pridėti ir laisvos formos pranešimą, kuriame privalo būti 2.7.1.1. punkte nurodyti Akcijos dalyvio duomenys ir informacija apie pageidaujamą Prizų gavimo būdą.
 
Organizatorius išsiunčia laimėtojui Prizą – kino teatro Forum Cinemas bilietą (-us) elektroniniu arba registruotu paštu, pagal duomenis, kuriuos nurodė Akcijos dalyvis. Elektroninis kino teatro Forum Cinemas bilietas, išsiųstas Akcijos dalyviui elektroniniu paštu, galioja spalvotai arba nespalvotai atspausdintas. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Akcijos dalyviai.
 
7.2. Prizai išsiunčiami Akcijos dalyviui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Akcijos dalyvio registruoto laiško gavimo datos.
2.7.3.  Prizai registruotu arba elektorininu paštu bus išduodami (išsiunčiami) dalyviams iki 2017 m. spalio 16d., kurių pašto siuntoje bus pažymėta išsiuntimo data iki 2017 m. rugsėjo 30d. (imtinai). Tuo atveju, jeigu Akcijos dalyvis Akcijos kamštelių rinkinį išsiunčia po 2017 m. rugsėjo 30 d. Prizas jam nebus išduodamas.
2.7.4. Tuo atveju, jeigu gavus Akcijos dalyvio pateiktą Akcijos kamštelių rinkinį Organizatorius jau bus išdavęs visą akcijos laikotarpiu numatytą kiekį Prizų, Organizatorius turi teisę atsisakyti išduoti Prizą.
2.7.5.  Akcijos Organizatorius nepadengia Akcijos dalyvio išlaidų, susijusių su Prizų atsiėmimu.
2.7.6. Organizatoriaus kontaktai pasiteiravimui: telefonas +370 673 74 546 arba elektroninis paštas konkursai@rasa.lt
 
 
2.8. Skundų nagrinėjimo tvarka:
2.8.1.    Visus skundus, susijusius su Akcija, dalyviai turi pateikti raštu ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 31 d. adresu: UAB „Druskininkų Rasa“, Krašto g. 37, Neveronys, Kauno r. LT-54477, kitu atveju, skundai bus nenagrinėjami.
2.8.2.    Skunde turi būti nurodytas Akcijos dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris, taip pat išsamus skundo pagrindo paaiškinimas.
2.8.3.    Organizatorius skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
 
3.  KITOS SĄLYGOS
3.1.       Visi paštu atsiųsti Akcijos kamšteliai bus tikrinami išimtine Organizatoriaus ar jo atstovų nuožiūra ir bus atmesti, jei paaiškės, kad kamšteliai yra be Akcijos žymėjimo, kamšteliai atkurti, nukopijuoti, padirbti, suklastoti, apgadinti, nešvarūs, nehigieniški, kamšteliais nebuvo pažymėti Akcijos produktai ir kt. arba jei turi mechaninių ar kitų defektų. Nustačius Akcijos kamštelių padirbinėjimo ir klastojimo atvejus, Organizatorius turi teisę kreiptis dėl Akcijos dalyvių, atsiuntusių atitinkamus kamštelius, ar kitų asmenų patraukimo atsakomybėn LR įstatymų nustatyta tvarka.
3.2.       Dėl ant Akcijos kamštelių esančių spausdinimo klaidų ar neatitikimų Organizatorius nėra atsakingas. Organizatorius neatsako, jeigu Prizas neįteikiamas dėl kamštelių defektų ar kitų ne nuo Organizatoriaus priklausančių aplinkybių.
3.3.       Dėl Lietuvos pašto klaidų, laiškų/siuntų dingimo siuntimo metu Organizatorius neatsako.
3.4.       Reklaminėje medžiagoje bei Akcijos produktų etiketėse naudojami vaizdai pateikiami kaip pavyzdys ir nebūtinai atitinka tikrąjį Prizo vaizdą.
3.5.       Akcijos dalyvis sutinka, kad jo nurodyti duomenys būtų pateikiami UAB „FORUM CINEMAS“,, kuri tiesiogiai vykdo su Akcija susijusias funkcijas.
3.6.       Asmenys savo dalyvavimu Akcijoje patvirtina, kad yra susipažinę su Akcijos taisyklėmis sutinka su jų nuostatomis, įsipareigoja jomis vadovautis, besąlygiškai sutinka jų laikytis. Prizą dalyvis gaus tik tada, jei laikysis bei tinkamai vykdys šių Taisyklių nuostatas. Dalyvaudami Akcijoje Akcijos dalyviai sutinka, kad Akcijos Organizatorius ir Prizų steigėjas – UAB „FORUM CINEMAS“ tvarkytų bei naudotų jų pateiktus asmens duomenis dalyvavimo šioje Akcijoje tikslu. Asmenys, nesutinkantys, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi dalyvavimo šioje Akcijoje tikslu, Akcijoje nedalyvauja ir į Akcijos Prizą nepretenduoja. Dalyvaudami Akcijoje, Akcijos dalyviai taip pat sutinka, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kitais atvejais, kreipiantis raštu ar tiesiogiai adresu UAB „Druskininkų Rasa“, Krašto g. 37, Neveronys, LT-54477 Kauno raj.
3.7.       Jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, Prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. Už nepanaudotus ar neatsiimtus Prizus neatlyginama.
3.8.       Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių  nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Akcijoje, Akcijos sąlygų pakeitimu, Akcijos nutraukimu, jos terminų keitimu, taip pat su Prizų atsiėmimo tvarkos ar bet kokių kitų Akcijos taisyklių keitimu.
3.9.       Jei reikia, Organizatorius vadovaudamasis LR teisės aktais sumoka Akcijos dalyvių LR gyventojų pajamų mokesčius, susijusius su jų gautais Prizais.
3.10.     Tuo atveju, jeigu Akcijoje dalyvaus Organizatoriaus darbuotojai ar jų šeimos nariai ar kiti šių Taisyklių 2.4.2. punkte nurodyti asmenys ir dėl to pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsiras pareiga sumokėti papildomus mokesčius, kurių Organizatorius šiame punkte nustatyta tvarka nebus sumokėjęs, už šių mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą bus atsakingi atitinkami asmenys.
3.11.     Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
3.12.     Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo jos etapu, paskelbdamas šių Taisyklių 1 dalyje numatytą pranešimą.
3.13.     Išsami informacija apie Akciją – www.rasa.lt.