LT  EN  RU

Akcijos - Pirk “Rasa LIGHT“, registruokis ir laimėk bilietus į Lietuvos Balsas finalines kovas taisyklės
1.    
ORGANIZATORIUS
UAB „Druskininkų Rasa“, įmonės kodas 252143350, juridinis adresas Baravykų g. 3, Druskininkai, LT-54477 (toliau – Organizatorius), vykdo akciją „RASA GERIAUSIA DOVANA“ (toliau – Akcija), kuri yra vykdoma pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Organizatorius turi teisę papildyti arba keisti šias Taisykles iš anksto apie tai pranešdamas visuomenei internetinėje svetainėje www.rasa.lt.
 
2.     AKCIJA
 
2.1. Akcijos trukmė:
 
Akcija vyksta nuo 2017 m. spalio 7 dienos iki 2018 m. sausio 7 dienos (imtinai).
 
2.2. Akcijos vieta:
 
Lietuvos Respublikos teritorija.
 
2.3. Akcijoje dalyvauja:
 
2.3.1.     Asmenys, Akcijos metu įsigiję žemiau nurodyto produkto (toliau – Akcijos produktas):
 
„Rasa LIGHT “ natūralus mineralinis vanduo negazuotas 1,5L:


 
2.4. Akcijos dalyviai:
 
2.4.1.    Akcijos dalyvis – ne jaunesnis nei 18 metų asmuo, turintis teisę dalyvauti Akcijoje, įsigijęs Akcijos produktą bei užsiregistravęs, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir gyvenantis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jaunesni nei 18 metų asmenys, norintys dalyvauti akcijoje turi pateikti tėvų ar globėjų sutikimą.
2.4.2.    Akcijoje negali dalyvauti UAB „Druskininkų Rasa“, UAB ,,Kūrybos sodas“ darbuotojai bei jų šeimos nariai, taip pat kiti asmenys bei jų šeimos nariai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai buvo įdarbinti teikti paslaugas, susijusias su šia akcija.
 
2.5. Kaip dalyvauti Akcijoje:
 
2.5.1.    Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, turi  įsigyti nors vieną 2.3.1. punkte nurodytą Akcijos produktą ir išsaugoti pirkimo kvitą. Pirkimo čekio data privalo būti nuo 2017 m. spalio  7d. iki 2018 m. sausio 7 d. (imtinai).
2.5.2.    Asmuo norintis dalyvauti akcijoje, pirkimo čekį bei savo duomenis turi užregistruoti svetainėje www.rasa.lt. Tiksli nuoroda - http://www.rasa.lt/zaidimas.htm. Už pateiktos informacijos tikslumą registravimosi metu atsakingas akcijos dalyvis. Jei pateikta informacija yra neteisinga Organizatorius turi teisę dalyvio registraciją laikyti negaliojančią.
2.5.3.    Vienas Akcijos dalyvis gali registruoti neribotą, tačiau protingą ir sąžiningą akcijos produktų kiekį per visą Akcijos periodą.
2.5.4.    BŪTINA išsaugoti Akcijos produkto įsigijimo kvitą iki pat akcijos pabaigos, kuris bus būtinas norint atsiimti prizą. Dalyviui neįvykdžius šios sąlygos, akcijos prizas pereina kitam akcijos dalyviui. Produktai gali būti pirkti bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose prekybos vietoje ar elektroninėje parduotuvėje, tačiau pirkimo čekyje privalo matytis perkamo Konkurso produkto pavadinimas ir kiekis. 
2.5.5.    Organizatorius pasilieka teisę Konkurso eigoje be išankstinio įspėjimo pašalinti dalyvį, jei dalyvis neatitinka Konkurso taisyklėse numatytų sąlygų.
2.5.6     Registruodamiesi akcijai tinklapyje www.rasa.lt, dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su Konkurso taisyklėmis ir sutinka su jų nuostatomis, įsipareigoja jomis vadovautis, besąlygiškai sutinka jų laikytis ir kartu išreiškia sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Organizatoriaus tiesioginės rinkodaros tikslais. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia.
2.5.7.    Registruodamiesi tinklapyje www.rasa.lt, dalyviai automatiškai sutinka, kad jų pateikta informacija bus apdorojama duomenų bazėje, kuri priklauso UAB  „Druskininkų Rasa”. Organizatorius patvirtina, jog UAB “Druskininkų Rasa” yra įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Organizatoriui yra suteikusi duomenų valdytojo identifikavimo kodas P5412.
2.5.8.    Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai pranešti internetinėje svetainėje www.rasa.lt.
 
2.6. Prizai:
 
2.6.1.    Akcijos dalyviai gali laimėti vieną iš šių Prizų (ar daugiau, žr. 2.5.3.):
320 kvietimų į finalinių kovų koncertus:
120 bilietų į tiesiogines transliacijas iš Vilniaus kino klasterio (po 40 į kiekvieną) 2017m. gruodžio 3,10, 17 dienomis;
100 bilietų į koncertą Klaipėdoje Švyturio arenoje 2017m. sausio 7 d.;
100 bilietų į koncertą Vilniuje Siemens arenoje 2017m. sausio 14d.

2.7. Prizo gavimas:
 
2.7.1.    Laimėtojai bus skelbiami Lietuvos balsas Facebook paskyroje žemiau nurodytomis datomis:
Spalio 22, 29d. , Lapkričio 5, 12, 19, 26d., Gruodžio 3, 10, Sausio 7d. 
 
2.7.2.    Po laimėtojų paskelbimo visi laimėtojai bus pateikiami tinklapyje www.rasa.lt. Tiksli nuoroda http://www.rasa.lt/akcijos--pirk-rasa-light-registruokis-ir-laimek-bilietus-i-lietuvos-balsas-finalines-kovas-laimetojai.htm  

2.7.3. Laimėtojai turi kreiptis el. paštu - publika@elitaz.lt . Atsiuntus pirkimo kvitą, kurį nurodėte registruodamiesi, gausite kvietimą į filanlines kovas.
 
2.7.4.    Laimėtojams bilietai išsiunčiami registravimo formoje nuordytu el. Pašto adresu. Už teisinga el. Pašto adresą atsako akcijos dalyvis.
 
2.7.5.    Prizai išduodami per 5 (penkias) darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo ir laimėtojo kreipimosi el. paštu.
2.7.6.    Akcijos Organizatorius nepadengia Laimėtojo išlaidų, susijusių su Prizų atsiėmimu.
2.7.7.    Papildoma informacija teikiama telefonu +370 673 74 546 arba elektroniniu paštu konkursai@rasa.lt.
 
2.8. Skundų nagrinėjimo tvarka:
 
2.8.1.    Visus skundus, susijusius su Akcija, dalyviai turi pateikti raštu ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 31 d. adresu: UAB „Druskininkų Rasa“, Krašto g. 37, Neveronys, Kauno r. LT-54477, kitu atveju, skundai bus nenagrinėjami.
2.8.2.    Skunde turi būti nurodytas Akcijos dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris, taip pat išsamus skundo pagrindo paaiškinimas.
2.8.3.    Organizatorius skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
 
3.     KITOS SĄLYGOS
 
3.1.       Visi pirkimo kvitai bus tikrinami išimtine Organizatoriaus ar jo atstovų nuožiūra ir bus atmesti, jei paaiškės, kad pirkimo kvite nenurodytas akcijos produktas, kvitas atkurtas, nukopijuotas, padirbtas, suklastotas, apgadintasi ir kt. Nustačius pirkimo kvito padirbinėjimo ir klastojimo atvejus, Organizatorius turi teisę kreiptis dėl kaltų asmenų patraukimo atsakomybėn LR įstatymų nustatyta tvarka.
3.2.       Dėl ant Akcijos produkto esančių reklamos spausdinimo klaidų ar neatitikimų Organizatorius nėra atsakingas. Organizatorius neatsako, jeigu prizas nuo Organizatoriaus priklausančių aplinkybių.
3.3.       Reklaminėje medžiagoje bei Akcijos etiketėse naudojami vaizdai pateikiami kaip pavyzdys ir nebūtinai atitinka tikrąjį prizo vaizdą.
3.5.       Akcijos dalyvis sutinka, kad jo nurodyti duomenys būtų pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios tiesiogiai vykdo su Akcija susijusias funkcijas.
3.6.       Asmenys savo dalyvavimu Akcijoje patvirtina, kad yra susipažinę su Akcijos taisyklėmis sutinka su jų nuostatomis, įsipareigoja jomis vadovautis, besąlygiškai sutinka jų laikytis. Prizą dalyvis gaus tik tada, jei laikysis bei tinkamai vykdys šių Taisyklių nuostatas. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai sutinka, kad akcijos Organizatorius ir Prizų steigėjai tvarkytų bei naudotų jų pateiktus asmens duomenis dalyvavimo šioje Akcijoje tikslu. Asmenys, nesutinkantys, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi dalyvavimo šioje Akcijoje tikslu, Akcijoje nedalyvauja ir į Akcijos Prizą nepretenduoja. Dalyvaudami akcijoje dalyviai taip pat sutinka, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kitais atvejais, kreipiantis raštu ar tiesiogiai adresu UAB „Druskininkų Rasa“, Krašto g. 37, Neveronys, LT-54477 Kauno raj.
3.7.       Jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, Prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. Už nepanaudotus ar neatsiimtus Prizus neatlyginama.
3.8.       Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių  nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Akcijoje, Akcijos sąlygų pakeitimu, Akcijos nutraukimu, jos terminų keitimu, taip pat su Prizų atsiėmimo tvarkos ar bet kokių kitų Akcijos taisyklių keitimu.
3.9.       Jei reikia, Organizatorius vadovaudamasis LR teisės aktais sumoka laimėtojų LR gyventojų pajamų mokesčius, susijusius su gautais Prizais.
3.10.     Tuo atveju, jeigu Akcijoje dalyvaus Organizatoriaus darbuotojai ar jų šeimos nariai ir dėl to pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsiras pareiga sumokėti papildomus mokesčius, kurių Organizatorius šiame punkte nustatyta tvarka nebus sumokėjęs, už šių mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą bus atsakingas Akcijos dalyvis.
3.11.     Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
3.12.     Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo jos etapu, paskelbdamas šių Taisyklių 1 dalyje numatytą pranešimą.
3.13.              Išsami informacija apie Akciją – www.rasa.lt.